جوان بمانید
۱۰ فروردین ۱۳۹۹ ۱۰:۰۲

نسبت قد و وزن ایده آل


- خانمها

قد : 150 سانتیمتر وزن : بین 50 تا 53.5 کیلوگرم 

قد : 152.5 سانتیمتر وزن : بین 51 تا 54.5 کیلوگرم 

قد : 155 سانتیمتر وزن : بین 52 تا 55 کیلوگرم 

قد : 157.5 سانتیمتر وزن : بین 53 تا 57 کیلوگرم 

قد : 160 سانتیمتر وزن : بین 55 تا 58 کیلوگرم 

قد : 162.5 سانتیمتر وزن : بین 57 تا 60 کیلوگرم 

قد : 165 سانتیمتر وزن : بین 58 تا 62 کیلوگرم 

قد : 167.5 سانتیمتر وزن : بین 60 تا 64 کیلوگرم 

قد : 170 سانتیمتر وزن : بین 62 تا 66 کیلوگرم 

قد : 172.5 سانتیمتر وزن : بین 63 تا 66 کیلوگرم 

قد : 175 سانتیمتر وزن : بین 65 تا 68 کیلوگرم 

قد : 177.5 سانتیمتر وزن : بین 67 تا 70 کیلوگرم
 
قد : 180 سانتیمتر وزن : بین 69 تا 70 کیلوگرم

- آقایان

قد : 157 سانتیمتر وزن : بین 56 تا 60 کیلوگرم 

قد : 160 سانتیمتر وزن : بین 57 تا 61 کیلوگرم 

قد : 162.5 سانتیمتر وزن : بین 59 تا 62 کیلوگرم 

قد : 165 سانتیمتر وزن : بین 61 تا 65 کیلوگرم 

قد : 167.5 سانتیمتر وزن : بین 62 تا 67 کیلوگرم 

قد : 170 سانتیمتر وزن : بین 64 تا 69 کیلوگرم 

قد : 172.5 سانتیمتر وزن : بین 66 تا 71 کیلوگرم 

قد : 175 سانتیمتر وزن : بین 68 تا 73 کیلوگرم 

قد : 177.5 سانتیمتر وزن : بین 70 تا 75 کیلوگرم
 
قد : 180 سانتیمتر وزن : بین 71 تا 77 کیلوگرم 

قد : 183 سانتیمتر وزن : بین 73 تا 79 کیلوگرم 

قد : 185.5 سانتیمتر وزن : بین 76 تا 81 کیلوگرم 

قد : 188 سانتیمتر وزن : بین 78 تا 83 کیلوگرم 

قد : 190 سانتیمتر وزن : بین 81 تا 85کیلوگرم